Дата / Час
 
Проектиране
КОНСУЛТАЦИИ

ОЦЕНКИ

ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ


ЕНЕРГИЯТА ПОМАГА ЗА НАШИЯ ВЪЗХОД


Разходът на енергия за отопление е с относителен дял от 20 до 40% от общия енергиен баланс на страните от Европа. Повишаването на микроклиматичните изисквания в сградите води до нарастване на изразходваните енергийни ресурси за поддържане на топлинен комфорт. За оптимизиране и намаляване на енергийните си разходи за отопление, вентилация и климатизация предлагаме следните оценки, консултации и проектни решения за:

Топлоизолации на сгради

Топлоизолацията на сградите е гаранция за ниски енергийни разходи за определен период от време и същевременно способства за температурен комфорт.

 оценка топлотехническите качества на ограждащите конструкции и пресмятане на енергийните им загуби при отопление,вентилация и климатизация в целогодишен аспект
 доказано проектно решение за икономически целесъобразна дебелина на топлоизолацията
 проектно решение за топлоизолация за предотвратяване на конденз и мухъл по вътрешни повърхности на помещения


Избор на отопление

Целта е с минимум икономически разходи да се постигнат необходимите параметри на микроклимата. Прави се избор на отопление по отношение на :

Вид на топлоносителя – газообразен, течен, лъчение,изгорели газове
Разработват се варианти на отопление с технически и икономически обоснован топлоносител и се намира най-икономичното решение.
Вид на енергоносителя – твърд,течен, газообразен.
Избор се прави на икономическа основа, като се съобразява с калоричноста и цената на горивата.
Начин на топлоотдаване в помещението
Търси се комфортен и достъпен начин на отопление, чрез правилен подбор на отоплителните тела.


Оценка на отоплението

 оценка на съществуващото отопление като възможности
 оценка на годишните енергийни разходи за отопление при различни енергоносители
 оценка на годишните енергийни разходи за отопление при различни топлинни изолации


Оценка на вентилацията

Задачата на вентилацията е да пречисти замърсеният въздух; да намали влажността в помещенията; да изхвърли излишната топлина; да отопли или охлади помещенията в комбинация с други устройства.

оценка ефективността на съществуваща вентилация. Много често добре оразмерена вентилация не е ефективна заради сгрешена схема на въздухоразпределение. Оценява се процентът на ефективност на вентилацията според нейното предназначение.
замерване дебита на вентилация /при натрупани грешки при проектиране и изпълнение на вентилацията, дебита не отговаря на проектния/


Енергийна ефективност и Енергийно спестяване при Отопление, Вентилация и Климатизация

 оценка на оползотворената отпадна топлина от хладилните инсталации
 оценка на енергийната ефективност на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Оценява се възможността да се постигнат по-добри резултати със същата енергия или постигане на същите резултати с по-малко енергия.
 оценка на възможностите за енергийно спестяване при отопление, вентилация и климатизация